Att få en husbesiktning i Stockholm utförd

I samband med att man säljer sin villa bör man se till att den är i ett gott skick och att det inte finns några dolda fel. Det är därför att rekommendera att man beställer en husbesiktning i Stockholm om huset ligger i detta område. Besiktningen undersöker om det finns risk för mögelangrepp eller vattenskador på ett noggrant sätt, så att köparen inte får ett hus som har denna typ av fel. Man kontrollerar även om huset har utsatts för ohyra eller insektsangrepp.

De skador som eventuellt kan hittas vid en husbesiktning Stockholm kan föranleda en sanering eller en renovering av huset, som då ska ske på säljarens bekostnad. En husbesiktning i Stockholm kan även vara nödvändig i samband med avslutet av en nyproduktion av en villa eller annan fastighet. Detta för att se till att nybyggnationen inte är behäftad med några byggnadsfel som inte kan ses med blotta ögat.

Val av besiktningsman vid en husbesiktning.

Det är viktigt att man noggrant väljer den besiktningsman som man ska anlita vid en husbesiktning i Stockholm. Kontrollera helst om denne har en lång erfarenhet och har varit i branschen under en längre tid. Detta är viktigt för att besiktningen ska vara giltig, i synnerhet när man gör den i samband med en husförsäljning.

Ibland kan fel upptäckas även efter det att en husbesiktning i Stockholm har utförts. Det rör sig då om fel som är svåra att upptäcka med blotta ögat, det vill säga dolda fel som en besiktningsman kan missa. Detta kan leda till en ansvarstvist för säljaren och vissa besiktningsfirmor bistår därför vid en domstolsförhandling i dessa typer av frågor. Kontrollera därför alltid noga om denna typ av skydd finns innan du väljer besiktningsman.


Inlägget postades i Bygg

Att använda asfaltkross på sina infarter

Om man har en villa eller ett småhus, kan det vara dekorativt att belägga vägen med asfaltkross. Detta ger en slittålig yta för vägen och ett estetiskt utseende. Materialet är bra att gå och åka på samt blir med tiden ganska hårt som underlag. Man bör dock se till att asfaltkrossen inte består av tjärasfalt, vilket kan leda till en negativ miljöpåverkan.

Vill man ha en hårdare yta att gå på, är fräsasfalt att rekommendera. Denna fungerar på samma sätt som asfaltkross, men kräver dock ett bra underlag vilket har ett slitlager som man kan bearbeta. Fräsafalt hårdnar så pass mycket att den inte kan bearbetats efter det att den har packats väl. Om man använder asfaltkross som bärlager på vägar kan vatten dock kvarstanna i slitlagret, vilket kan resultera i potthål vid regn.

Asfaltkross i olika utföranden.

Det förekommer flera typer av asfaltkross. Dels finns det krossasfalt och dels fräsasfalt. Dessa två typer av asfaltkross är två helt skilda produkter. När man talar om krossasfalt har denna produkt beabetats i krossangläggningar och har för det mesta blandats upp med fyllnadsinnehåll, det vill säga krossgrus. Detta för att man skall kunna lagra den i högar och för att möjliggöra en spridning med hjälp av en lastbil.

Om asfaltkrossen består av produkten fräsasfalt är den en restprodukt som återstår efter det att asfalten har bearbetats med hjälp av en asfaltfräs. Denna asfaltkross kan man lägga ut så att det bildas ett permanent topplager efter det att den har packats noggrant. Man bör dock utföra detta arbete när produkten är helt färsk och helst genast efter fräsningen.


Inlägget postades i Bygg